Bakgrunn

Den Norske Alpakkaforening arbeider for å fremme vekst i alpakkanæringen i Norge. Foreningen ønsker alpakkaen inn i norsk landbruk som et produksjonsdyr på lik linje som de tradisjonelle produksjonsdyrene. Én milepæl (av flere) for å oppnå dette er opprettelsen av et nasjonalt register for alpakkaer. Et slikt register vil inneholde nødvendig informasjon om dyrene, eiere og besetningene i landet. Informasjon som er avgjørende at er tilgjengelig både for næringen selv (i avls- og administrasjonsøyemed) og for myndighetene (ved f.eks. sykdomstilfeller).

Alpakkaforeningen har i flere år arbeidet med opprettelsen av et offisielt norsk alpakkaregister. I løpet av 2016 lyktes foreningen i å få etablert og startet registreringen av de første dyrene. Veien dit har vært lang og mange muligheter har blitt undersøkt. Foreningen var i dialog med mange relevante aktører i norsk landbruk og hadde møter med flere av de, for å kartlegge muligheter og for å lære. Foreningen søkte om offentlige tilskudd, undersøkte muligheter for gjenbruk av norske løsninger for dyreregister (f.eks. Saue-/ og Geitekontrollen, Animalia) og gjenbruk av utenlandske løsninger (blant annet alpakkaforeningene i USA, Australia og UK). Ikke lyktes vi få tilskudd fra det offentlige og ikke lyktes vi finne eksisterende løsninger som var innenfor foreningens relativt begrensede budsjett. Arbeidet med å utvikle en egen registerløsning, med hjelp fra medlemmene, ble igangsatt. Dette var tilsynelatende eneste farbare vei for foreningen og hadde noen fordeler; et egenutviklet register var innenfor budsjett og systemet som lages og alle data som registreres eies i sin helhet av foreningen (til motsetning fra kjøpt hyllevare). Hyllevare vil normalt være lisensbasert og underlagt tette bånd med selger i hele produktets levetid, mens en egenutviklet løsning vil foreningen ha full kontroll over og stå fritt til å tilpasse norske forhold. Dette vil alltid være en avveiing av behov og muligheter, men foreningen anser behovet for et alpakkaregister som så viktig at eventuelle ulemper med et egetuviklet system ikke overveier fordelene.

Alle medlemmene i foreningen ble kontaktet og ble oppfordret til å være med i arbeidet samt å gi tilbud på egne løsninger/timearbeid. Foreningen fikk kun ett tilbud fra medlemmene, og tilbudet var innenfor budsjett. Avtale ble signert og arbeidet med å utvikle eget alpakkaregister ble igangsatt våren 2016.

Løsningen

Norsk Alpakkareigster (NAR) er bygget på samme tekniske løsning som foreningens hjemmeside og det var derfor kurant å integrere NAR i den eksisterende hjemmesiden. Styret har vedtatt at registeret skal være åpent for innsyn og søking av dyr for alle og ikke kun for medlemmer. Det betyr at registerets data om dyr og oppdretter/eier/vert er åpent for søking for alle besøkende på foreningens hjemmeside.

Systemet inneholder funksjonalitet som på et senere tidspunkt kommer medlemme til gode i form av besetningshåndtering, helsejournal, og lignende. Systemet lar seg enkelt utvide med funksjonalitet som øker verdien for både foreningen og medlemmer, ved for eksempel å håndtere påmeldinger til utstilling, utstillingsresultater, fiberanalyser, med mer. Disse funksjonene (m.fl.) vil vurderes implementert etter at den initielle runden med registrering av data er gjennomført.

Har du spørsmål om løsningen, ta kontakt med foreningen.

Registrering av data

Med registerets tekniske løsning på plass er vi nå i gang med en veldig viktig jobb - nemlig å registrere data om alle alpakkaer i Norge. Dette er et viktig steg i riktig retning for at alpakkahold skal bli en anerkjent landbruksnæring på lik linje med de andre husdyrnæringene. Foreningen ønsker å registrere data om alle alpakkaer i Norge, ikke kun medlemmers dyr.

Norsk Alpakkaregister (NAR) er det offisielle alpakkaregisteret i Norge, uavhengig av foreningstilhørighet.

For hvert dyr registreres en rekke data om dyret og kontaktinformasjon om oppdretter, eier(e) og vert (der dyret står oppstallet). Alle data blir lagt inn av forenignen og kvalitetssikret underveis. Kvalitetssikring av dataene er essensielt for å unngå skrivefeil og andre feil som resulterer inkonsistens i dataene.

Informasjon om hvordan registrere data om dyrene dine i Norsk Alpakkaregister, finner du her.

Myndighetene

For myndighetene (i særs Mattilsynet) er det beredskap og sporbarhet som er de viktigste grunnene for å ha et register. Ved utbrudd av alvorlige smittsomme dyresykdommer er det viktig å raskt få oversikt over hvor dyrene befinner seg, slik at man kan forhindre videre spredning av smitte. Uansett grad og nivå på sykdomsutbrudd og påvisninger er det viktig å ha informasjon om hvor dyrene befinner seg og hvor de har vært, samlet på ett sted.

I tillegg vil Norsk Alpakkaregister inneholde oppdatert kontaktinformasjon til besetninger og eiere av dyr, som kan benyttes for å raskt gi ut informasjon til både myndigheter og næringen.

Mattilsynet stiller seg positive til at foreningen etablerer et alpakkaregister.

Videre arbeid

Alpakkaregisteret er med på å plassere alpakkanæringen på kartet og bidrar til økt seriøsitet for næringen som igjen er nødvendig i foreningens arbeid for økte tilskuddssatser og økt fleksibilitet i forbindelse med merking. Med et register kan vi nå koble en alpakka til et mikrochipnummer. Registeret har altså muliggjort at foreningen kan gjenoppta arbeidet med å jobbe for mikrochip som en alternativ merking av alpakka.

Foreningen har flere veivalg hva gjelder registeret og bruken av det, og de ulike vil bli vurdert fortløpende. Av muligheter nevnes spesielt:

  • Besetningshåndtering - Håndtér egne dyr, helsejournal, status på dyrene, notater, paringer, fiberstatistikk og annet som man trenger og må ha (lovpålagt helsejournal f.eks.) i administrasjon av egne dyr.
  • Påmeldinger til utstillinger - Velg hvilke dyr, av egne, som skal stille på alpakka- eller fiberutstilling
  • Utstillingsresultater - Registrering av resultater fra utstillinger (gjøres av foreningen) og disse data kan vises i listene

Å få samlet alle alpakkaer i Norge i ett register, med deres plassering og historikk vil på sikt kunne utløse muligheter for økt produksjonstilskudd og større fleksibilitet på merking (øremerke og/eller chip). For de som tenker og jobber med alpakkakjøtt, vil registeret også bidra til muligheter for slakt og videresalg av kjøtt. Også i et helse- og smittevernperspektiv er et register være positivt.

 

Klikk her for å gå til Norsk Alpakkaregister (NAR)

 

For spørsmål, innspill eller kommentarer, send foreningen en epost på

Logg inn/ut medlemmer

Tilgang til medlemssidene er for betalende medlemmer og forutsetter pålogging med brukernavn og passord.

Godkjenning av registrering forutsetter innbetalt medlemskontingent. Registrering av bruker fungerer ikke med smarttelefon, bruk PC/Mac for korrekt registreringsskjema.

NAR - Norsk Alpakkaregister